Veel verkocht

Leveranciers

Reglement van de actie

Reglement van de volgende acties:

 

A) “Beoordeel onze webshop en maak kans op 100,-“

B) “Maak kans op deze lamp ter waarde van 279,-“

C) “Elke 10e webshopklant krijgt aankoop gratis”

  

1. De acties “beoordeel onze webshop en maak kans op 100,-“ of “maak kans op deze lamp ter waarde van 279,-“ en “elke 10e webshop klant krijgt aankoop gratis” worden georganiseerd door Licht&Leuk. Deze acties, verder in dit reglement als ‘actie’ aangeduid tenzij aangeduid wordt dat een specifieke bepaling alleen voor actie A, B of C is bedoeld, staan open voor personen die ouder zijn dan 16 jaar en die in Nederland of België.

2. Deze actie (actie A+B) begint op 7 oktober 2016 en eindigt bij het behalen van 250 beoordelingen van onze webshop, gehost door de externe

en onafhankelijke beoordelingssite Kiyoh.

 

3. De beoordelingssite is direct aan te klikken via de link https://www.kiyoh.nl/lichtenleuk/ of via de webshop van Licht&Leuk: www.lichtenleuk.nl (het schrijven van een beoordeling duurt ongeveer 2 minuten). Op de homepage staan halverwege de pagina aan de linkerkant de beoordelingen, alwaar moet worden geklikt om op de externe site van Kiyoh te komen.

 

4. Het is niet mogelijk om aan deze actie deel te nemen op een andere wijze dan die welke wordt beschreven in onderhavig reglement.

 

5. Het aantal beoordelingen per e-mail account is beperkt tot één. Aan het opgegeven e-mailadres wordt ter controle een bevestigings e-mail

verzonden met een link waarop moet worden geklikt om de beoordeling te bevestigen. Pas dan wordt de beoordeling gekwalificeerd.

 

6. De beoordelaar gebruikt in de beoordeling ten minste tien woorden.

 

7. De winnaar (actie A en B) wordt op een nader te bepalen datum en tijdstip bekendgemaakt. Onder de gekwalificeerde deelnemers vindt een loting plaats. De winnaar krijgt persoonlijk bericht.

 

8. In het kader van deze actie (actie A en B) kan de winnaar kiezen voor hetzij 100,- in cash (per bank overgemaakt) hetzij de lamp ter waarde van 279,-.

 

9. De prijs van deze actie (actie A en B) is noch overdraagbaar noch - in het geval van de lamp - verwisselbaar of inwisselbaar tegen geld.

 

10. De winnaar wordt persoonlijk verwittigd per e-mail op het adres dat hij of zij heeft opgegeven.

 

11. Indien de e-mail driemaal wordt geweigerd (“returned mail: see transcript for details”, “Warning: could not send message for past 4 hours”, “Undeliverable”, “Delivery Status Notification (Failure)”, enz.), of indien de winnaar niet antwoordt op de vraag om zijn/haar volledige gegevens via e-mail te bevestigen, wordt de prijs opnieuw toegewezen en verliest de winnaar elk recht op enige vergoeding in welke vorm dan ook.

 

12. Deelname aan deze actie leidt tot de volledige aanvaarding van dit reglement, inclusief de beslissingen die de organisator in het geval van overmacht moet nemen om het goede verloop van deze actie te waarborgen.

 

13. Om aan deze actie (actie A en B) deel te nemen, beoordeelt de deelnemer ‘Licht&Leuk’ op de externe beoordelingssite Kiyoh (duurt ongeveer 2 minuten) met ten minste tien woorden. De beoordelingssite is direct aan te klikken via de link https://www.kiyoh.nl/lichtenleuk/ of via de webshop van Licht&Leuk: www.lichtenleuk.nl  alwaar de beoordelingen halverwege de Homepage aan de linkerkant staan. Op dat kadertje wordt geklikt om naar de externe beoordelingssite van Kiyoh te worden doorgelinkt. Tijdens de beoordeling worden enige gegevens gevraagd. Aan het opgegeven e-mailadres wordt ter controle een e-mail verzonden met een link waarop moet worden geklikt om de beoordeling te bevestigen. Pas dan wordt de beoordeling van kracht.

 

14.  In actie C krijgt elke 10e webshopklant de aankoop gratis. Het aankoopbedrag wordt uiterlijk drie weken na verzending van de lamp teruggestort op het Iban-nummer waarmee de aankoop werd gedaan. Voorwaarde is dat klant op het moment van de trekking van de tiende klant de winkel Licht&Leuk heeft beoordeeld (duurt ongeveer 2 minuten) via  de externe beoordelingssite Kiyoh met ten minste tien woorden. De beoordelingssite is direct aan te klikken via de link https://www.kiyoh.nl/lichtenleuk/ of via de webshop van Licht&Leuk: www.lichtenleuk.nl  alwaar de beoordelingen halverwege de Homepage aan de linkerkant staan. Op dat kadertje kan worden geklikt om naar de externe beoordelingssite van Kiyoh te worden doorgelinkt. Tijdens de beoordeling wordenenige gegevens gevraagd. Aan het opgegeven e-mailadres wordt ter controle een e-mail verzonden met een link waarop moet worden geklikt om de beoordeling te bevestigen. Pas dan wordt de beoordeling van kracht.

 

15. Licht&Leuk behandelt alle verstrekte gegevens van de deelnemers conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Op elk moment mag de deelnemer toegang vragen tot alle persoonlijke gegevens en vragen om een aanpassing of schrapping ervan. De persoonlijke gegevens worden eventueel gebruikt voor interne marketing of promotionele doeleinden, uitsluitend ten behoeve van Licht&Leuk. Gegevens worden nooit verstrekt aan partners of aan derden. Op elk moment mag de deelnemer toegang vragen tot alle persoonlijke gegevens en vragen om een aanpassing of schrapping ervan (actie A, B enC).

 

16. Indien koper de lamp binnen de zichttermijn van veertien dagen aan Licht&Leuk retour zendt (actie C), wordt het aankoopbedrag teruggestort en worden de normale Algemene Voorwaarden voor de aangekochte lamp (weer) van kracht. In dat geval vervalt het recht op deelname aan de actie.

17. De winnaar (actie C), dat wil zeggen elke 10e webshopklant, kan slechts één lamp gratis krijgen, ook al heeft de webshopklant meerdere artikelen gekocht. Indien de webshopklant meerdere artikelen heeft aangekocht in één bestelling, telt de eerstbedoelde lamp in de bestelling als de lamp waarvan het aankoopbedrag wordt teruggestort.

 

18. Elke webshopklant (actie C) kan telkens opnieuw deelnemen aan de actie. Na elke tiende trekking begint de telling opnieuw. Elke klant telt pas als klant mee indien de aankoop geslaagd kon worden doorgevoerd en de betaling werd ontvangen.

 

19. Elke webshop-klant (actie C) wordt als één klant geteld, ook al zijn door deze klant meerdere lampen gekocht.

 

20. Er is geen correspondentie mogelijk over het aanwijzen van de winnaar van de actie. Licht&Leuk garandeert dat het aanwijzen van de winnaar op eerlijke wijze geschiedt. De organisator behoudt zich het recht voor om de actie te beeindigen. In dat geval verdwijnt ook de bijbehorende banner, zodat voor elke klant duidelijk is dat de actie is afgelopen.

 

21. Deelname aan deze actie impliceert dat akkoord wordt gegaan met de inhoud en alle clausules van dit reglement en met de beslissingen die de organisator (onder meer in overmachtsituaties) moet nemen om het goede verloop van de actie te garanderen. De organisator behoudt het recht om clausules in het reglement aan te passen.

 

22. Bij schending van één van de clausules van onderhavig reglement of bij poging tot fraude of vals spelen, wordt de prijs die krachtens dit reglement werd toegekend, opnieuw ingezet en kan de winnaar geen aanspraak maken op enige winst van welk type en welke aard dan ook. De organisator behoudt zich tevens het recht voor om deelnemers te diskwalificeren die vals spelen, frauderen of het huidige reglement trachten te omzeilen.

 

23. De actie wordt beheerst door Nederlands recht.

24. Een uittreksel van het reglement kan geraadpleegd en opgevraagd worden bij info@lichtenleuk.nl

 

25. Klachten over de actie kunnen schriftelijk kenbaar worden gemaakt aan Licht&Leuk via info@lichtenleuk.nl. Uiterlijk binnen drie weken na ontvangst van de klacht wordt schriftelijk dan wel telefonisch contact opgenomen door Licht&Leuk.

 


Recent bekeken

Geen producten

Menu

Vergelijk 0